Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw bedrijf en Jouw webwinkel coach. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staat op de website en dit is de versie die geldig is.

Dienst boeken

De diensten van Jouw webwinkel coach zijn te boeken via de ” Boek nu” knop bij de desbetreffende dienst. Door een dienst te boeken ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Boeking annuleren

Een boeking van een dienst kan tot 14 dagen na aanvraag geannuleerd worden. Vanaf het moment dat de betaling is gedaan kan een boeking niet meer geannuleerd worden omdat de werkzaamheden rondom de betreffende dienst dan al in werking zijn gesteld.

Lid worden

Om lid te worden van het Bouwen aan je website programma kun je jezelf aanmelden via de pagina Bouwen aan je website. Door je als lid aan te melden ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden.

Afmelden als lid

Een lidmaatschap voor het eerste stap naar succes programma wordt afgesloten voor een heel jaar. Je ontvangt een mail voor het einde van dat jaar of je wilt verlengen. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd. Indien ik geen antwoord op de mail ontvang ga ik er vanuit dat je geen lid meer wilt zijn en zal ik je als lid verwijderen. Vanaf dat moment heb je ook geen toegang meer tot het speciale ledengedeelte en de besloten Facebook community. Tussentijdse afmelding als lid is altijd mogelijk. Er zal echter geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaatsvinden.

Ontbinding lidmaatschap

Jouw webwinkel coach is bevoegd het lidmaatschap te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet realistisch is.
Als Jouw webwinkel coach de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Als Jouw webwinkel coach tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daar uit voort zouden kunnen vloeien.
Indien je je verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Jouw webwinkel coach gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent dan als verantwoordelijke van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding dan wel schadeloosstelling verplicht.

Prijzen

Alle prijzen op jouwwebwinkelcoach.nl worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief 21% BTW. Prijzen kunnen tussentijds wijzigen, om welke reden dan ook.

Betaling

Bij boeking kun je kiezen voor betaling met IDeal / Bancontact / Sofort banking / PayPal / credit card / vooraf overmaken. De betalingen voor Jouw webwinkel coach worden uitgevoerd door Mollie.

  • Het lidmaatschap wordt een jaar vooruit gefactureerd. Nadat jouw betaling is ontvangen, wordt je lidmaatschap geactiveerd en krijg je toegang tot het speciale ledengedeelte. Ook ontvang je de extra bonussen na ontvangst van je betaling.
  • Voor diensten betaal je per dienst. Nadat jouw betaling voor de dienst is ontvangen, zullen de werkzaamheden hiervoor in gang worden gezet.

Betalingen die via facturering lopen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Indien na het verstrijken van deze termijn door Jouw webwinkel coach nog geen volledige betaling is ontvangen, ben je in gebreke.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Op alle teksten, illustraties en afbeeldingen van Jouw webwinkel coach berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en ook het zonder toestemming verspreiden, via welk medium dan ook, van (gedeelten van) de website jouwwebwinkelcoach.nl is ten strengste verboden. Overname van (gedeelten van) de website is verboden, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de Hoe start ik een webwinkel.

Aansprakelijkheid

Jouw webwinkel coach is niet aansprakelijk voor:

  • Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in de verstrekte (tekst- en beeld- ) materialen.
  • Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen.

Jouw webwinkel coach is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan hen toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
1. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken naar aanleiding van de afname van een dienst, welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.
2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken met een lid welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Aansprakelijkheid van Jouw webwinkelcoach voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

Klachten

Heb je een klacht dan kun je deze bij mij kenbaar te maken door te mailen naar gea@jouwwebwinkelcoach.nl. Ik zal mijn uiterste best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen dat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jouw webwinkel coach geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is de overeengekomen verplichtingen na te komen. Jouw webwinkel coach kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Jouw webwinkel coach en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Contact

Jouw webwinkel coach staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57068828. Het BTW nummer van Jouw webwinkel coach is op te vragen (in verband met mogelijke fraude benoem ik deze niet meer rechtstreeks op mijn website). Alle contacten met betrekking tot overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: gea@jouwwebwinkelcoach.nl of schriftelijk via:

Jouw webwinkel coach
Spadestraat 42
4818 EL Breda

Jouw webwinkel coach is telefonisch bereikbaar via 076-2045880.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.