fbpx

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw bedrijf en Jouw technische coach. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staat op de website en dit is de versie die geldig is.

Dienst boeken

De diensten van Jouw technische coach zijn te boeken via de “Boek nu” knop bij de desbetreffende dienst. Door een dienst te boeken ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Boeking annuleren

Een boeking van een dienst kan tot 14 dagen na aanvraag geannuleerd worden. Een boeking kan niet meer geannuleerd worden als de werkzaamheden rondom de betreffende dienst al in werking zijn gesteld. Wil je een boeking annuleren? Neem dan contact op via gea@jouwtechnischecoach.nl

Bouwen aan je online bedrijf programma

Om lid te worden van het Bouwen aan je online bedrijf programma kun je jezelf aanmelden via de pagina Bouwen aan je online bedrijf. Door je als lid aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Afmelden als lid

Een lidmaatschap voor het Bouwen aan je online bedrijf programma wordt afgesloten voor 3, 6 of 12 maanden. Je ontvangt een mail voor het einde van de periode of je wilt verlengen. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd. Indien ik geen antwoord op de mail ontvang ga ik er vanuit dat je geen lid meer wilt zijn en zal ik je als lid verwijderen. Vanaf dat moment heb je ook geen toegang meer tot het speciale ledengedeelte en de Technische Helpdesk. Je blijft wel altijd toegang houden tot de werkboeken die je hebt ontvangen tijdens de periode van lidmaatschap.

Tussentijdse afmelding als lid is altijd mogelijk. Voor de eerste vier weken geldt een niet-goed-geld-terug garantie. Meld je jezelf binnen deze vier weken af dan zal ik het betaalde bedrag (minus € 49 ex btw administratie kosten) aan je terugbetalen. Meld je jezelf na vier weken af zal er geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaatsvinden.

Ontbinding lidmaatschap

Ik ben bevoegd het lidmaatschap te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet realistisch is.
Als ik de nakoming van mijn verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Als ik tot opschorting of ontbinding overga, ben ik niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daar uit voort zouden kunnen vloeien.
Indien je jouw verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, ben ik gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent, als verantwoordelijke van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding dan wel schadeloosstelling verplicht.

Prijzen

Alle prijzen op jouwtechnischecoach.nl worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief 21% btw. Prijzen kunnen tussentijds wijzigen, om welke reden dan ook.

Betaling

Bij boeking kun je kiezen voor betaling met IDeal / Bancontact / Sofort banking / PayPal / Creditcard / vooraf overmaken. De betalingen voor Jouw technische coach worden uitgevoerd door Mollie. Facturen worden verzonden via Moneybird.

  • Het lidmaatschap wordt vooruit gefactureerd. Na aanmelding ontvang je hiervoor een aparte e-mail met betaallink. Nadat jouw betaling is ontvangen, wordt je lidmaatschap geactiveerd en krijg je toegang tot het speciale ledengedeelte en je eerste werkboek.
  • Voor diensten betaal je per dienst. Nadat jouw betaling voor de dienst is ontvangen, zullen de werkzaamheden hiervoor in gang worden gezet.

Betalingen die via facturering lopen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Indien na het verstrijken van deze termijn door Jouw technische coach nog geen volledige betaling is ontvangen, ben je in gebreke.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Op alle teksten, illustraties en afbeeldingen van Jouw technische coach berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium dan ook, van (gedeelten van) de website jouwtechnischecoach.nl is ten strengste verboden. Overname van (gedeelten van) de website is verboden, tenzij ik hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heb gegeven.

Aansprakelijkheid

Jouw technische coach is niet aansprakelijk voor:

  • Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in de verstrekte (tekst- en beeld- ) materialen.
  • Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen.

Jouw technische coach is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
1. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken naar aanleiding van de afname van een dienst, welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.
2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken met een lid welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Aansprakelijkheid van Jouw technische coach voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

Klachten

Heb je een klacht dan kun je deze bij mij kenbaar te maken door te mailen naar gea@jouwtechnischecoach.nl. Ik zal mijn uiterste best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Overmacht

Onder overmacht vallen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jouw technische coach geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ik niet in staat ben de overeengekomen verplichtingen binnen afgesproken termijn na te komen. Ik kan gedurende de periode dat de overmacht duurt mijn verplichtingen uit de overeenkomst, in overleg, uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Jouw technische coach en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Contact

Jouw technische coach staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57068828. Het btw nummer van Jouw technische coach is op te vragen (in verband met mogelijke fraude benoem ik deze niet meer rechtstreeks op mijn website). Alle contacten met betrekking tot overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: gea@jouwtechnischecoach.nl of schriftelijk via:

Jouw technische coach
Spadestraat 42
4818 EL Breda

Jouw technische coach is telefonisch bereikbaar via 06 575 71 751.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 6 januari 2019.